บทเรียนออนไลน์
รายวิชาการนำเสนอสื่อผสม2 (ว20287)
(Adobe Dreamweaver CS6)

หน่วยที่
เรื่อง
1
ระบบการทำงานและการออกแบบเว็บเพจ
2
เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6
3
การสร้างเว็บไซต์
4
การใส่ข้อความและภาพกราฟิกในเว็บเพจ
5
การสร้างตาราง
6
การเชื่อมโยงเว็บเพจ
7
การใช้มัลติมีเดียและการเพิ่มลูกเล่นด้วย Behavior
8
การแบ่งเว็บเพจด้วยเฟรมเซต
9
การเผยแพร่เว็บไซต์
10
โครงงานและการนำเสนอโครงงานLine Bot บทเรียนการนำเสนอสื่อผสม2 (ว20287)